Site-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği

Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standartında gerçekleşmektedir. Sözkonusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır.

Site-Banka Haberleşme Güvenliği

Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka’nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

Site içi Veri Güvenliği

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.


Amaç Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam Madde 2

Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

Dayanak Madde 3

Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 4

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini, ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.

Ön Bilgiler

Madde 5

Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri, c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi, e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler, f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler, g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler, h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti, ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program, j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri. Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması

Madde 6

Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar

Madde 7

Mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede; a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli, d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler, e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli, f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı, g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı, h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, ı) Peşinat tutarı, j) Ödeme planı, k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.

Cayma Hakkı Madde 8

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü Madde 9

Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme Madde 10

Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Kapsam Dışı Sözleşmeler Madde 11

Bu Yönetmelik hükümleri; a) Banka, sigorta ile ilgili, b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen, c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen, d) Açık arttırma yolu ile akdedilen, e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili, f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren, sözleşmelere uygulanmaz.

Yürürlük Madde 12

Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 13

Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

İade ve değişim için gönderilerinizi sözleşmeli olduğumuz kargo firmaları üzerinden yapmanız zorunludur. Aksi durumlarda gönderileriniz teslim alınmayacak ve kargo masrafları konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Aşağıda anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ve bu firmalardaki müşteri kodlarımız yer almaktadır.

Ürünü beğenmeme veya ayak numarasının istenildiği gibi olmaması durumlarından iade veya değişim kargo ücreti ALICIYA aittir. (Ürünlerimiz ülkemiz ayak numara standartlarındadır lütfen kendi ayak numaranıza göre alım yapınız.)

YURTİÇİ KARGO MÜŞTERİ KODU :15002223

UPS KARGO MÜŞTERİ KODU        : 1E96V2

ÜRÜN İADE VE DEĞİŞİM İÇİN ÜRÜN İLE BİRLİKTE FATURASININ DA FİRMAMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. FATURASIZ İADE VEYA DEĞİŞİM YAPILMAMAKTADIR.

Anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarından yaptığınız gönderiler için kargo ücreti ödemeyiniz, kargo firmasının sizden ücret istemesi durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibat kurunuz.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN NEDENLERDEN MEYDANA GELEN PROBLEMLERDE ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALMAKTA, İADE VE DEĞİŞİM KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 • Ürünler kullanım amacına uygun olarak kullanılmalıdır,
 • Ürünler giyilip çıkarılırken eller kullanılmalıdır,
 • Lütfen ayağınıza uygun ölçüde ürün sipariş ediniz, ayağa küçük veya büyük gelen ürünler erken deformasyon, astar yırtılması gibi sorunlara yol açmaktadır,
 • Ürünler rutubetli ortamlarda bekletilmemelidir,
 • Islak veya kirli ürünler oda sıcaklığında kurutulmalıdır; ürünlerin direkt güneş ışığı altında veya herhangi bir ısı kaynağının altında kurutulması, ürünlerin yapışma yerlerinde açma, deride çatlama, leke ve şekil bozuklukları gibi sorunlara yol açmaktadır,
 • Ürünler temizlenirken uygun sertlikte bir fırça veya bir silgi tercih edilmeli, kesinlikle yıkanmamalı ve silikon bazlı spreyler kullanılmalıdır.
 • Ürünler kesinlikle çamaşır makinesinde veya elde yıkanmamalıdır.
 • Ayağın aşırı terlemesinden dolayı ürünün içinde veya üzerinde oluşabilecek giderilmesi mümkün olmayan lekeler üretim hatası olarak kabul edilmez.

DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

Dikkat : Ürün değişimi yapılabilmesi için; ürünün kullanılmamış olması, kutusu dahil tüm aksesuarları ve faturası ile birlikte geri gönderimi yapılmış olması gerekmektedir.

Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünleri 30 gün içerisinde değiştirebilirsiniz.

 • Değişimi istenen ürünler; deneme harici giyilmiş, esnetilmiş, derisi kırıştırılmış, çok kısa süre/mesafe olsa da dışarıda, evde giyilmiş ve tekrar satılamayacak durumda olduğu takdirde değişim yapılamamaktadır.
 • Ayak numarasından kaynaklı değişim işlemlerinde kargo ücreti müşteriye aittir.
 • Ürünü göndermeden önce müşteri hizmetlerimize ulaşarak değişimini yapmak istediğiniz ürünün stokta olup olmadığını öğreniniz. (Ürünün bize ulaştırılması sırasında geçen zaman sürecinde ürün stoklarında değişiklik meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.)

İADE İŞLEMLERİ

Dikkat : Ürün iadesi yapılabilmesi için; ürünün kullanılmamış olması, kutusu dahil tüm aksesuarları ve faturası ile birlikte geri gönderimi yapılmış olması gerekmektedir.

Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünleri 30 gün içerisinde değiştirebilirsiniz.

 • Değişimi istenen ürünler; deneme harici giyilmiş, esnetilmiş, derisi kırıştırılmış, çok kısa süre/mesafe olsa da dışarıda, evde giyilmiş ve tekrar satılamayacak durumda olduğu takdirde değişim yapılamamaktadır.
 • Satın almış olduğunuz ürünü iade etmeniz veya satın almaktan vazgeçmeniz durumunda, iade edilen ürün firmamıza ulaştığı andan itibaren 20 ila 30 gün arasında ürün bedeli alıcıya iade edilir. Gönderilen üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma ve kullanılma durumu tespit edilmesi durumunda ürün iadesi almayacak ve ürün bedelini iade edilmeyecektir.

* Sitemizden satın almak istediğiniz ürünlerin her birini “SEPETE AT” butonuna tıklayarak sepetinize ekleyin.

* Tüm ürünleri ekledikten sonra sitemizin her sayfasının sağ üst tarafında yer alan “SEPETİNİZ” butonuna tıklayarak sepetinize gidin.

* Sepetinizi kontrol edin, arzu ederseniz ürün adetlerini güncelleyin ve “SİPARİŞ VER” butonuna tıklayın.

* Açılan sayfada eğer daha önce sitemize üye olmuşsanız üyelik bilgileriniz ile üye girişi yapın. Üye değilseniz ve arzu ederseniz yeni üyelik oluşturabilirsiniz.

* Sizden istenen teslimat ve fatura bilgilerini girin ve dilediğiniz ödeme şeklini seçin.

* Kredi Kartı ile ödeme seçeneğini seçerseniz açılacak olan sayfada kredi kartı bilgilerinizi girerek kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

* Havale-EFT ödeme seçeneğini seçerseniz “SİPARİŞİ ONAYLA” butonuna tıkladığınızda, banka bilgilerimiz ekranınıza gelecektir. (aynı zamanda bu bilgiler size e-posta vasıtasıyla da bildirilecektir)

* PayPal seçeneğini seçerseniz PayPal güvenli ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfada gerekli bilgileri girebilirsiniz.

* En altta yer alan “SİPARİŞİ ONAYLA” butonuna tıklayın.

* Artık ürünlerinizin tedarik süreci başladı…

Ürünler Size Nasıl Gelecek?

Sitemize verilen siparişler farklı şehirlerden de olsa tek bir kargo ile gönderilir ve saat 17:00′a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir. Kargo şirketine bağlı olarak teslim süresi sipariş verilen yörelere göre değişiklik göstermektedir. Coğrafi nedenlerden dolayı tedarik sürelerinin değişiklik göstermesi ile bu süre 5 iş gününe kadar çıkabilir.

Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi veren ile bağlantı kurulmaktadır. Teslimatın gerçekleşmesi konusunda gerek siz müşterilerimize gerekse kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı sorumluluğumuz söz konusudur. Alışverişleriniz her yönden güvence altındadır. Güvenle alışveriş yapabilirisiniz.


palalicizme.com’da ister kredi kartınızı kullanarak isterseniz de havale – eft yöntemi ile alışveriş yapabilirsiniz. Sepetinize ürünlerinizi ekledikten sonra ödeme sayfasında hangi ödeme türünü kullanacağınızı seçmeniz yeterlidir.

Havale – Eft ile Ödeme

Havale veya Eft ile ödeme seçeneği seçtiğinizde banka alışveriş gerçekleştikten sonra banka hesap bilgilerimiz siparişiniz ile ilgili size gönderilen e-postada yeralacaktır. Ödemeniz hesabımıza geçtiğinde siparişiniz işleme alınacaktır. Para gönderiminde en az banka masrafını ödemek için internet şubenizi kullanınız, internet şubeniz yoksa Garanti Bankası ATM’lerinden kartsız olarak hesaba para yatırabilirsiniz.

Kredi Kartı ile ödeme

Sitemizin güvenliği 128 bit SSL sertifikalı olup Garanti Bankası tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle sistemimizde tutulmamaktadır. Kredi kartı aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme Garanti Bankası sanal pos sistemi aracılığı ile online olarak gerçekleştirilmektedir.

Sözkonusu sistem her hangi bir sorun nedeni ile işlemi gerçekleştiremiyorsa ödeme sayfası sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir.

Teslimat

Sitemize verilen siparişler farklı şehirlerden de olsa tek bir kargo ile gönderilir ve saat 17:00′a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir. Kargo şirketine bağlı olarak teslim süresi sipariş verilen yörelere göre değişiklik göstermektedir. Coğrafi nedenlerden dolayı tedarik sürelerinin değişiklik göstermesi ile bu süre 5 iş gününe kadar çıkabilir.

Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi veren ile bağlantı kurulmaktadır. Teslimatın gerçekleşmesi konusunda gerek siz müşterilerimize gerekse kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı sorumluluğumuz söz konusudur. Alışverişleriniz her yönden güvence altındadır. Güvenle alışveriş yapabilirisiniz.